Trong phong trào “Làm nghìn việc tốt”: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp” (theo lời Bác Hồ dạy). Cho đến nay, đã có ...